Najświętsze Serce Pana Jezusa

Zaufaj temu Sercu Serc
i zostań głosicielem niezwykłego kultu!

Święta siostra Małgorzata Maria Alacoque podczas objawień w Paray-le-Monial otrzymała od Pana Jezusa dwanaście obietnic, związanych z oddawaniem czci i propagowaniem kultu Najświętszego Serca Bożego Syna. Zbawiciel objawiając się swojej pokornej uczennicy odsłaniał przed nią głębię Bożej Miłości i zapewnił, że ktokolwiek rozszerzać będzie cześć Boskiego Serca Naszego Zbawiciela, tego imię pozostanie na zawsze w nim zapisane.

Dając wiarę tej obietnicy, postanowiliśmy zainicjować modlitewną akcję powierzenia się sercu Jezusowemu, aby odkrywając Jego Miłość stać się prawdziwymi apostołami kultu Serca Naszego Pana. Zapraszamy do włączenia się w tę akcję, która ma moc przemienić nie tylko nasze serca, ale też przez rozkrzewienie Czci Jezusowego serca, może przyczynić się do nawrócenia wielu tysięcy ludzi.

Twoje imię w księdze wotywnej!

Aby wzmocnić wśród naszych rodaków kultu do Najświętszego Serca Pana Jezusa przygotowaliśmy specjalny pakiet, w którym można odnaleźć wiele wyjątkowych materiałów pobożnościowych. Przede wszystkim są to: pięknie zdobiony obraz z Sercem Naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz folder informacyjny.

Szczególnym elementem tego zestawu jest także naklejka z wizerunkiem Serca Jezusowego, którą można umieścić w eksponowanym miejscu. Na jej odwrocie znajduje się potwierdzenie odmówienia Aktu poświęcenia się Sercu Jezusowemu, który można podpisać i odesłać do nas w dołączonej do tej przesyłki kopercie zwrotnej, jako potwierdzenie oddania swojego życia naszemu Panu.

Podpisane deklaracje zawierzenia i poświęcenia się Sercu Jezusowemu zostaną umieszczone w pamiątkowej księdze, a księgę na zakończenie akcji złożymy jako wotum w sanktuarium w Paray-le-Monial we Francji – miejscu objawienia orędzia o Sercu Jezusa! Zamów nasz pakiet, aby Twoje imię znalazło się w księdze wotywnej!

Już dzisiaj możesz razem z nami głosić kult Serca Jezusa i otrzymywać nieprzebrane łaski z tej Skarbnicy Bożej Miłości.

Wypełnij prosty formularz podając adres do wysyłki!

Powierz się sercu Jezusa i już dzisiaj razem z nami głoś kult Najświętszego Serca Boskiego Zbawiciela

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.